Disclaimer

Disclaimer van KamerNijmegen

KamerNijmegen is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamerNijmegen, noch van websites die op enigerlei wijze met KamerNijmegen zijn verbonden. KamerNijmegen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamerNijmegen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamerNijmegen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamerNijmegen worden aangeboden. KamerNijmegen garandeert niet dat de op KamerNijmegen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamerNijmegen garandeert ook niet dat de op KamerNijmegen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamerNijmegen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamerNijmegen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamerNijmegen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamerNijmegen. U vrijwaart KamerNijmegen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamerNijmegen.